Hansgrohe SE – lider pod względem jakości, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Kadra zarządzająca przyjmuje certyfikaty.

Hansgrohe SE – lider pod względem jakości, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Kadra zarządzająca przyjmuje certyfikaty.

Główne zasady zrównoważonego rozwoju

Od samego założenia firmy w roku 1901 Hansgrohe reprezentuje nie tylko niezliczone innowacje w technologii i wzornictwie, ale również poczucie odpowiedzialności w działaniu. Wiele firm głosi ideę „zrównoważonego gospodarowania“, natomiast w Hansgrohe jest ona ugruntowanym na poziomie międzynarodowym, wymiernym i przejrzystym elementem strategii przedsiębiorstwa.

W poczuciu swojej odpowiedzialności społecznej Hansgrohe  działa tak, aby:

  • zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom w miejscu pracy;
  • zagwarantować nieszkodliwość dla środowiska, bezpieczeństwo i najwyższą jakość produkcji i produktów;
  • w sposób odpowiedzialny i zrównoważony korzystać z wody i innych cennych zasobów oraz w pełni respektować zasady etyczne.

Hansgrohe formułuje cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz włącza je w procesy handlowe. Przyjęty system zarządzania łączy pod jednym dachem aspekty ochrony środowiska naturalnego, zarządzania jakością i bezpieczeństwa pracy.

Firma Hansgrohe:

  • jest nastawiona na wymagania i potrzeby klientów oraz użytkowników swych produktów;
  • gwarantuje przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i innych. W tym celu przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza wewnętrzne kontrole i szkolenia oraz ściśle i na zasadzie zaufania współpracuje z organizacjami technicznymi i urzędami;
  • uwrażliwia każdego ze swoich pracowników, jak ważna jest – w jego osobistym obszarze kompetencji – ochrona zdrowia i środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenie jakości, jak też zrównoważone gospodarowanie wodą i innymi cennymi zasobami. Również w tym celu przedsiębiorstwo włącza pracowników do aktywnej współpracy – przede wszystkim w ramach ciągłych procesów ulepszania;
  • poddaje wszystkie obszary swojego działania regularnej analizie ryzyka, aby proaktywnie zidentyfikować i wykluczyć potencjalne źródła zagrożenia. Ponadto przedsiębiorstwo bada wszystkie wypadki, do których doszło i do których mogło dojść, oraz analizuje ich przyczyny, aby wykryć i wyeliminować słabe punkty. na tej podstawie firma dodatkowo opracowuje strategie prewencyjne;
  • oddaje pracownikom do dyspozycji wszelkie potrzebne technologie, narzędzia i metody, jak również wszelkie konieczne informacje, które pozwalają im na jak najlepszą realizację powyższych zasad;
  • ściśle współpracuje z dostawcami i zleceniobiorcami w celu zagwarantowania, że spełniane przez nich świadczenia i stosowane praktyki odpowiadają wymogom wynikającym z powyższych zasad;
  • w ramach zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem, w regularnych odstępach czasu kontroluje przestrzeganie tych zasad, aby stale podnosić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości. Ponadto przedsiębiorstwo regularnie zleca jednostkom niezależnym przeprowadzenie audytu skuteczności systemów zarządzania i prowadzonych działań.

Zrównoważony rozwój w Hansgrohe poparty licznymi certyfikatami

Certyfikaty dla systemów zarządzania Hansgrohe

Hansgrohe używa różnych rodzajów plików cookie. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie ze wszytskich plików cookies lub zdefinuj ustawienia osobiste, albo sięgnij do ogólnych zabezpieczeń danych.

   

Zgadzam się na wszystkie pliki cookies
<% } //bolIsPublishMode %>