Zaufajcie jakości „Made by Hansgrohe“

Gwarancja

Udzielamy konsumentom pięcioletniej gwarancji producenta na nasze produkty marki hansgrohe.

Gwarancja producenta Hansgrohe

I. Kwestie ogólne

Hansgrohe AG z siedzibą w Auestraße 5-9, 77761 Schiltach, Niemcy (zwany dalej Gwarantem lub Hansgrohe) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Hansgrohe spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 65, 00-667 Warszawa (KRS 52155). Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności o odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych w Polsce.

Niniejsza gwarancja jest udzielana wszystkim końcowym użytkownikom produktów, zwanych dalej Nabywcami, tj. podmiotom, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu w celu dalszej odsprzedaży.

II. Ochrona z tytułu gwarancji

Hansgrohe gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji.

Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 5 lat od daty zakupu produktu przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji.

Gwarancja na produkt Aqittura M91 SodaBase (76835000) wchodzący w skład zestawów Aqittura M91 SodaSystem (76836XXX i 76837XXX) jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu produktu przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji.

Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I wynosi 2 lata, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji.

III. Zgłoszenie wady

Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Nabywca powinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony przez Nabywcę lub za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.hansgrohe.pl. Wada powinna być zgłoszona niezwłocznie od jej wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu, z tym zastrzeżeniem że w razie konieczności Hansgrohe zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Nabywca, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.

IV. Świadczenia gwarancyjne

Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt lub dokonać jego wymiany i to w terminie do 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej. Nabywca jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela Hansgrohe.

O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W przypadku gdy Hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu.
O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.
Gwarant poprzez pojęcie „naprawy” rozumie wszystkie czynności zmierzające do usunięcia wady reklamowanego przez Nabywcę produktu zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.
Gwarant poprzez pojęcie „istotnej naprawy” rozumie wymianę korpusu reklamowanego przez Nabywcę produktu.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzeczy wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił cześć rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

V. Warunki i wykluczenia

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.
Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hansgrohe.pl.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

 • części zużywających się zamontowanych w produkcie, np. uszczelek;
 • części kruchych w produkcie, np. szkła, żarówek;
 • materiałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów;
 • niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;
 • zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych,itp
 • wad powstałych w wyniku wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, itp.
 • wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwej pielęgnacji;
 • wad produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją instalacji, pielęgnacji, konserwacji lub eksploatacji produktu, itp.
 • uszkodzeń powstałych w czasie transportu,
 • produktów pochodzących z wystawy, itp.
 • wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym mrozu, itp.
Nabywca traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku :
 • braku dowodu zakupu
 • przedstawienia nieczytelnego dowodu zakupu
 • montażu produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • Warunki gwarancji producenta Hansgrohe

  Podstawową zasadą polityki Hansgrohe jest oferta najwyższej jakości skierowana do naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami gwarancji producenta Hansgrohe.

  Warunki gwarancji producenta Hansgrohe (PDF, 145 KB)
Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy