Warunki korzystania

W zakresie udostępnienia przez Hansgrohe Sp. z o.o. funkcji Polecenia Sprzedawcy, obowiązują następujące warunki.

Warunki korzystania z funkcji polecenia sprzedawcy

Wrzesień 2011 r.

1. Zakres usług

Udostępniamy użytkownikom naszą stronę z funkcją Polecenia Sprzedawcy. Użytkownik może wybierać dzięki tej funkcjii wyspecjalizowane punkty handlowe i wysyłać wybrane przez siebie adresy do innych odbiorców pocztą email lub SMS. Przy czym użytkownik sam podaje adres odbiorcy i własny adres (adres email lub numer tel. komórkowego). Następnie sporządzamy treść wiadomości (dane adresowe sprzedawcy i niezbędne informacje uzupełniające). Użytkownik nie może zmieniać i uzupełniać testu w SMS-ie, w przypadku wiadomości email, może dodać treści w wierszu dotyczy i wiadomość. Wiadomość wysyłana jest w sposób niekodowany i kończy się oświadczeniem odbiorcy złożonym wobec nas.

2. Nasza odpowiedzialność

Udostępnianie funkcji Polecenia Sprzedawcy jest dobrowolną i naszą nieodpłatną usługą, która w każdej chwili może być wstrzymana lub ograniczona. Nie kontrolujemy poprawności wprowadzanych przez użytkownika danych adresowych odbiorców i nie gwarantujemy dostępności funkcjonalności lub wysyłania lub odbierania maili lub SMS.

3. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik potwierdza, że odbiorca wyraża zgodę na odbiór wiadomości. Użytkownik sam odpowiada za treść sporządzanych, umieszczanych i wysyłanych informacji również przez swoich przedstawicieli lub inne osoby, którym udostępnił dostęp, z wyjątkiem danych adresowych sprzedawców udostępnionych przez nas. Użytkownik nie może naruszać obowiązującego prawa przy uzupełnianiu treści lub ich tworzeniu, zwłaszcza zabrania się szerzenia treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa autorskie.

4. Odpowiedzialność cywilna użytkownika za swoje postępowanie

Użytkownik odpowiada przed nami w przypadku naruszenia swoich ustawowych i umownych obowiązków. Użytkownik zwalnia nas ponadto z wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą być dochodzone przeciwko nam z tytułu naruszenia praw osób trzecich. W przypadku naruszania obowiązków, obowiązującego prawa i dobrych obyczajów przez użytkownika zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego wykluczenia z użytkowania strony.

Wskazówki odnośnie ochrony danych
Jeżeli korzystają Państwo z naszej funkcji Polecenia Sprzedawcy, wówczas na podstawie przysługujących nam praw i wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych, dokonany zostanie zapis adresów email, numerów telefonów komórkowych, które podają Państwo w przypadku nadawcy i odbiorcy, oraz ewentualnie podane przez Państwa informacje

Warunki korzystania z materiałów wideo/filmowych

Stan na 11 / 2012

Hansgrohe SE (zwana dalej „Licencjodawcą“) jest właścicielem praw autorskich lub wyłącznej licencji do praw autorskich do materiałów wideo/filmowych (zwanych dalej „Prawami“).

Licencjodawca jest również właścicielem praw do znaków towarowych produktów Licencjodawcy; jednakże przedmiotem niniejszej umowy nie jest licencja na znak towarowy, jak również żaden z punktów niniejszych warunków użytkowania nie może stanowić podstawy dla porozumienia w sprawie licencji na znak towarowy.

Przedmiot niniejszych warunków korzystania nie może ponadto stanowić podstawy dla stosunku dystrybucyjnego.

Z materiałów wideo/filmowych udostępnionych na niniejszej stronie internetowej można korzystać wyłącznie zgodnie z podanymi tu warunkami korzystania. Korzystanie/Użycie lub pobranie materiałów wideo/filmowych (zwanych dalej „Materiałami“) oznacza akceptację odbiorcy (zwanego dalej „Licencjobiorcą“) niniejszych warunków użytkowania.

 1. Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy odwoływalną w każdym czasie, niepodlegającą przeniesieniu i niewyłączną licencję na korzystanie z Praw celem oferowania oraz sprzedaży produktów Licencjodawcy.
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z podlegającego niniejszym Prawom Materiałów otrzymanych w ramach normalnego obrotu handlowego. Licencjobiorca nie może jednakże rościć sobie prawa do otrzymania lub dostawy tego rodzaju Materiałów od Licencjodawcy.
 3. Licencjobiorcy nie wolno wykorzystywać niniejszej Licencji lub Materiałów podlegających niniejszym Prawom w sposób nienależyty.
 4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania podlicencji.
 5. Licencjobiorcy nie wolno w żadnym czasie wykorzystywać niniejszych Praw do celów poza tu podanymi oraz podejmować działań sprzecznych z treścią lub celem niniejszych warunków korzystania. Licencjobiorca ma obowiązek zaniechać wszelkich działań, które w rozsądnej ocenie i z wszelkich prawdopodobieństwem mogą mieć negatywny wpływ na wartość, ważność i wykonywalność praw licencyjnych lub praw własności Licencjodawcy.
 6. Licencjobiorca ma w szczególności obowiązek przestrzegania określonego sposobu i okresu korzystania z Materiałów.
 7. Nie są pobierane opłaty licencyjne.
 8. Licencjobiorca uznaje niniejszym, że w stosunku pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą Licencjodawca jest jedynym właścicielem Praw oraz że są i pozostają one w jedynym i wyłącznym posiadaniu Licencjodawcy oraz że Licencjobiorca za wyjątkiem udzielonej tu licencji nie nabywa żadnych dalszych praw lub praw do roszczeń. Licencjobiorca nie może naruszać praw własności Licencjodawcy do Praw.
 9. Wraz z zakończeniem licencji na skutek jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia wygasają automatycznie wszelkie Prawa do Materiałów udzielone Licencjobiorcy. To samo postanowienie obowiązuje po upływie określonego dla Materiału okresu korzystania. Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznego zaprzestania korzystania z Praw oraz Materiałów podlegających niniejszym Prawom.
 10. Licencjodawca nie gwarantuje zachowania ważności Praw i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwość korzystania z Praw bez naruszenia praw osób trzecich.
 11. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania i rekompensaty względem Licencjodawcy w przypadku wszelkich roszczeń, pozwów, strat, szkód i nakładów (łącznie z kosztami sądowymi oraz usług prawniczych bez ograniczenia jedynie do nich), które wynikają z działań Licencjobiorcy w związku z korzystaniem z Materiałów.
 12. Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia na piśmie Licencjodawcy o wiadomym mu naruszeniu Praw Licencjodawcy do Materiałów. Licencjodawca ma wyłączone prawo, jednakże nie obowiązek do podjęcia obrony pokrzywdzonego lub wytoczenia procesu.
 13. Niniejsze Prawa do Materiałów przysługują Licencjobiorcy do momentu upływu podanego terminu. W raz z upływem tego terminu wygasają wszelkie Prawa do Materiałów bez konieczności złożenia osobnego wypowiedzenia.
 14. Korzystanie z Praw nie stanowi porozumienia przedstawicielstwa handlowego pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.
 15. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy nie wolno cedować lub przenosić żadnych praw lub obowiązków wynikających z licencji. Wszelkie próby scedowania lub przeniesienia ze strony Licencjobiorcy uprawniają Licencjodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia licencji.
 16. Wszelkie Prawa podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Licencjobiorca poddaje się niniejszym - jeżeli jest to dozwolone – nieodwołalnie niewyłączonej jurysdykcji sądów w Offenburgu. Licencjodawca ma prawo do zgłaszania roszczeń względem Licencjobiorcy również przed sądem właściwym dla Licencjobiorcy.
 17. Niniejsze warunki korzystania zastępujące wszelkie wcześniejsze porozumienia zawarte pomiędzy stronami dotyczące Materiałów.
 18. Licencjodawca ma prawo w każdym momencie do zmiany niniejszych warunków korzystania ze skutkiem na przyszłość. Zmiany już istniejących Praw wymagają zachowania formy pisemnej.
 19. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania okaże się nieważne lub niewykonalne, strony postanawiają zastąpić takie postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe zakładanemu celowi ekonomicznemu.
Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy