Status: czerwiec 2021 r.

Ogólne warunki handlowe Hansgrohe Sp. z o.o.

I. Zastosowanie

 1. Jeśli nie ustalono inaczej, niniejsze Ogólne warunki handlowe („OWH”) spółki Hansgrohe Sp. z o.o. („Sprzedawca”), o ile nie wynika nic innego, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i umów obejmujących roboty i materiały, jak również do innych zamówień („Zamówienie/a”) wiążących Sprzedawcę i klientów („Nabywcy”), którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Polskiego Kodeksu Cywilnego („k.c.”). Wszelkie odmienne ogólne warunki handlowe Nabywcy nie będą uznawane, nawet jeśli wyraźnie ich nie odrzucono.
 2. OWH mają ponadto zastosowanie w równym stopniu do przyszłych relacji handlowych z tym samym Nabywcą, nawet jeśli nie są wyraźnie wskazane. O ile nie postanowiono inaczej, OWH obowiązują w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia przez Nabywcę lub w każdym przypadku, w najnowszej wersji przekazanej Nabywcy w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

II. Zawarcie umowy

 1. Oferty Sprzedawcy stanowią w istocie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., o ile w tekście oferty nie zaznaczono wyraźnie, że są one wiążącymi ofertami. Zamówienie Nabywcy jest uznawane za wiążącą ofertę zawarcia umowy, ważną przez osiem (8) dni pod warunkiem braku odmiennych postanowień. Umowa zostaje zawarta, wyłącznie jeśli Sprzedawca potwierdzi Nabywcy przyjęcie zamówienia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Wyłącza się stosowanie art. 682c.
 2. Co do zasady Sprzedawca udziela gwarancji wyłącznie w stosunku do konsumentów końcowych zgodnie z odrębną kartą gwarancyjną tak oznaczoną.
 3. Dokumenty przekazywane przez Sprzedawcę w ramach inicjowania umowy, takie jak rysunki i schematy oraz szczegóły techniczne i specyfikacje wykonane przez Sprzedawcę, mają charakter rozstrzygający. Wszelkie zmiany techniczne, inżynieryjne lub inne w stosunku do zamówienia są dopuszczalne w zakresie akceptowalnym przez Nabywcę.
 4. Ustalenia indywidualne, w tym klauzule handlowe mają pierwszeństwo przed niniejszymi Pisemna umowa lub potwierdzenie przez Sprzedawcę jest wiążące dla treści takich ustaleń.

III. Zakres dostawy, transport i przejście ryzyka

 1. Co do zasady dostawa przez Sprzedawcę określona jest jako „ex works” lub do innego punktu wysyłki znanego Nabywcy, w którym zlokalizowane jest miejsce świadczenia dostawy lub inne świadczenie uzupełniające. Ryzyko przechodzi na Nabywcę nie później niż wraz z wysyłką towarów. W przypadku opóźnienia wysyłki z powodu zachowania Nabywcy lub z powodu okoliczności niezawinionych przez Sprzedawcę, ryzyko przechodzi na Nabywcę po powiadomieniu o gotowości do dostawy.
 2. W zakresie, w którym nie postanowiono inaczej, Nabywca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt ubezpieczenie transportowe na zwyczajowych zasadach, które to ubezpieczenie będzie obejmowało ryzyko transportowe związane z towarami objętymi zamówieniem od miejsca wysyłki do określonego miejsca przeznaczenia. Nabywca ponosi koszty transportu zgodnie z artykułem V.5.
 3. W przypadku określenia klauzul handlowych, w razie wątpliwości obowiązują Incoterms w aktualnej wersji.
 4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania dostaw częściowych i wystawiania częściowych faktur w rozsądnym zakresie przed upływem terminu dostawy.
 5. W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy towarów na życzenie Nabywcy lub z powodu okoliczności wynikających z zakresu ryzyka i odpowiedzialności Nabywcy będzie on zobowiązany do zwrócenia Sprzedawcy powstałych kosztów magazynowania, jak również kosztów odsetek od kapitału zainwestowanego w towary. W przypadku magazynowania przez Sprzedawcę roszczenie będzie wynosiło co najmniej 0,5% zaległej kwoty faktury za każdy miesiąc zaległości począwszy od jednego (1) miesiąca po powiadomieniu o gotowości do dostawy. Pozostanie możliwym ustalenie, że nie wystąpiła żadna szkoda lub wystąpiła znacząco niższa szkoda. Jednakże, po wyznaczeniu rozsądnego terminu i jego bezskutecznym upływie, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozporządzania towarami i dostarczenia Nabywcy towarów zastępczych w rozsądnie wydłużonym terminie lub do odstąpienia od umowy w terminie 6 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę.
 6. Produkty dostarczone Kupującemu przez Hansgrohe są zgodne z ustawami i przepisami obowiązującymi w kraju dostawy wskazanym przez Kupującego. Jeżeli nabywca zamierza po otrzymaniu produktów eksportować je do krajów trzecich, a nie określił tego przy składaniu zamówienia, musi sam zapewnić, że produkty są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami tych krajów. W takim przypadku Kupujący sam przejmuje odpowiedzialność, która może powstać w wyniku nieprzestrzegania przepisów dotyczących produktu.

IV. Terminy dostawy i zakłócenia operacyjne

 1. Terminy dostawy rozpoczynają się nie wcześniej niż po otrzymaniu wszystkich dokumentów wymaganych do określenia zawartości zamówienia, o ile zgodnie z umową Nabywca zobowiązany jest do ich dostarczenia oraz, jeśli dotyczy, po otrzymaniu płatności. Termin dostawy jest spełniony jeśli dostawa została przekazana do wysyłki w terminie lub jeśli powiadomiono o gotowości do dostawy.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które nie odpowiada Sprzedawca lub jego dostawcy i które nie mają nieznacznego wpływu na produkcję lub dostawę towarów (np. zakłócenia przemysłowe, siła wyższa i inne zakłócenia operacyjne, za które nie odpowiada Sprzedawca ani jego dostawcy) terminy dostawy ulegają wydłużeniu o czas trwania takich zakłóceń operacyjnych. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Nabywcy o ewentualnych zakłóceniach operacyjnych i wyznaczenia nowego terminu dostawy. Jeśli towary nie będą gotowe do dostawy w nowym terminie dostawy, obie strony będą miały prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 6 miesięcy od nowego terminu dostawy; wynagrodzenie wcześniej przekazane przez Nabywcę podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki. Roszczenia o odszkodowanie zamiast świadczenia opisanego w artykule X, jak również ustawowe uprawnienia Sprzedawcy, w tym między innymi odnoszące się do wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożności), pozostają nienaruszone.
 3. Niezależnie od powyższego należy ustalić przesłanki każdego opóźnienia dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże w każdym przypadku odstępstwa od nich konieczne jest pisemne ostrzeżenie Nabywcy.

V. Ceny i koszty dodatkowe

 1. Dostawy są realizowane po cenach obowiązujących w chwili zawarcia umowy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny obowiązują „ex works/miejsce dostawy”. Wszystkie ceny wyrażone są w euro, o ile nie zaznaczono inaczej, i obejmują inne koszty dodatkowe (np. koszty instalacji i szkolenia), jak również ustawowy podatek od wartości dodanej i inne podatki zgodnie z przepisami (np. cła, opłaty) w stosownej, obowiązującej wysokości.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozsądnego podniesienia cen ryczałtowych za okres przekraczający cztery (4) miesiące jeśli, po zawarciu umowy, dojdzie do wzrostu kosztów, w tym między innymi w wyniku umów zbiorowych, rynkowych cen zakupu lub wzrostu ceny materiałów. Zostanie to udowodnione na żądanie osoby składającej zamówienie.
 3. W przypadku zamówień o wartości poniżej 50,00 EUR Sprzedawca dolicza dopłatę w wysokości 10,00 EUR z tytułu zamówienia minimalnego. Zaakceptowane ilości mniejsze niż podane wielkości opakowań są realizowane za dopłatą 10% wartości netto towarów.
 4. W przypadku realizacji dostawy dla zewnętrznych osób trzecich, doliczana jest dopłata w wysokości 10% wartości netto towarów.
 5. Dostawy o wartości netto towarów co najmniej 750,00 EUR są realizowane z bezpłatną dostawą; w przypadku wartości netto towarów poniżej 750,00 EUR koszt dostawy jest doliczany do faktury. Osoba składająca zamówienia zawsze ponosi wszelkie dodatkowe koszty i opłaty związane z dostawą pocztą.

VI. Płatności i zwłoka

 1. Płatności należy realizować bez jakichkolwiek potrąceń, na kwotę podaną na fakturze, niezwłocznie po jej otrzymaniu i dostarczeniu towarów przez Sprzedawcę. Jednakże Sprzedawca zawsze ma prawo do wykonania danej dostawy w całości lub części wyłącznie za przedpłatą. Odpowiednie zastrzeżenie musi zostać zawarte najdalej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do akceptowania czeków. Czeki są akceptowane jako płatność wyłącznie po ich zrealizowaniu. Wszystkie płatności należy realizować bez kosztów po stronie Sprzedawcy. Nawet jeśli wyraźnie nie ustalono, w przypadku czeków Nabywca ponosi również wszystkie potrącenia, odbiory i inne opłaty bankowe. Płatności są rozliczane w pierwszej kolejności z kosztami, następnie z odsetkami, a następnie kolejno od najstarszej należności głównej.
 2. W przypadku zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę, nie mniej niż 9% w skali roku; możliwym pozostaje uzasadnienie mniejszej szkody do wysokości odsetek ustawowych.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do potrącenia i zatrzymania w stosunku do roszczeń Sprzedawcy w przypadku jeśli roszczenie wzajemne jest bezsporne lub potwierdzone sądowo. Postanowienie to nie obowiązuje w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne dotyczy bezpośrednio podstawowego świadczenia Sprzedawcy z tej samej umowy.
 4. Jakakolwiek cesja praw, roszczeń, wierzytelności i obowiązków wymaga zgody Sprzedawcy.
 5. Jeśli po zawarciu umowy lub po dostarczeniu towarów okaże się, że Nabywca nie jest lub przestał być wiarygodny finansowo, np. zostały wszczęte przeciwko niemu środki egzekucji przymusowej; pomimo upomnienia nie zostały uregulowane faktury, których termin płatności upłynął; lub wystąpi inne pogorszenie majątku, Sprzedawca będzie miał prawo niezwłocznego dochodzenia roszczeń, również dla jeszcze niewymagalnych wierzytelności oraz dla wierzytelności, dla których został wydany czek. W takich przypadkach dla towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone Sprzedawca może wymagać przedpłaty, udzielenia zabezpieczenia lub dostawy za pobraniem. Jeśli Nabywca nie spełni tego żądania w wyznaczonym rozsądnym terminie, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę. Ustawowe prawa Sprzedawcy (w tym między innymi opisane w art. 490 § 1 k.c.) pozostają nienaruszone.

VII. Zastrzeżenie własności

 1. Sprzedawca zachowuje własność dostarczonych towarów do czasu uregulowania wszystkich należności z relacji handlowej z Nabywcą na dzień zawarcia umowy, w tym wszystkich należności wynikających na ten dzień z kolejnych zamówień, zamówień powtórnych lub zamówień na części zamienne. W zakresie, w jakim wartość zabezpieczeń przysługujących Sprzedawcy przekracza wartość zabezpieczonych roszczeń o ponad 10%, Sprzedawca zobowiązany jest, na żądanie Nabywcy, zwolnić z zabezpieczenia proporcjonalną część.
 2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia umowy przez Nabywcę, w tym między innymi opóźnienia w płatności, Sprzedawca ma prawo do odebrania towarów o zastrzeżonej własności. Odebranie lub zajęcie przez Sprzedawcę towarów o zastrzeżonej własności nie stanowi odstąpienia od umowy, o ile Sprzedawca nie określi tego wyraźnie na piśmie. Sprzedawca jest uprawniony do eksploatacji; przychody z eksploatacji będą potrącane z zobowiązaniami Nabywcy, po odliczeniu powstałych wydatków eksploatacyjnych. Nabywca zobowiązany jest do obchodzenia się z towarami o zastrzeżonej własności z należytą starannością i przechowywania ich osobno od innych towarów. Ponadto Nabywca zobowiązany jest na własny koszt wystarczająco ubezpieczyć takie towary po wartości odtworzeniowej od wszelkich szkód wynikających z działania ognia, wody, burzy, włamania i kradzieży. Wszelkie roszczenia związane z zabezpieczeniem wynikające w przypadku szkody zostaną przeniesione na Sprzedawcę. W przypadku konieczności konserwacji i przeglądów Nabywca zobowiązany jest wykonać je terminowo i na własny koszt.
 3. Nabywca nie ma prawa do ustanowienia zastawu ani przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do towarów o zastrzeżonej własności. W przypadku zastawów lub innych naruszeń osób trzecich Nabywca zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki i przekazać mu informacje i dokumenty konieczne do zabezpieczenia praw Sprzedawcy. Organy lub osoby trzecie prowadzące egzekucję należy powiadomić o własności Sprzedawcy. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedawcy kosztów sądowych i pozasądowych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelki uszczerbek Sprzedawcy, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu uszkodzenia, modyfikacji lub zniszczenia przedmiotu.
 4. Nabywca ma prawo do odsprzedaży lub przetworzenia towarów o zastrzeżonej własności w ramach normalnej działalności dopóki Sprzedawca nie dochodzi względem Nabywcy praw wynikających z zapisu o zastrzeżeniu własności. Nabywca z góry przenosi na Sprzedawcę wszystkie wierzytelności w wysokości wartości faktury końcowej wraz z podatkiem od wartości dodanej, które są przysługują Nabywcy z tytułu odsprzedaży jego klientom lub osobom trzecim, a ponadto niezależnie od tego, czy przedmiot został odsprzedany po przetworzeniu lub bez przetwarzania. Sprzedawca przyjmuje takie przeniesienie. W przypadku stosunku rachunku bieżącego pomiędzy Nabywcą a jego klientem wierzytelność z góry przeniesiona przez Nabywcę na Sprzedawcę dotyczy również uznanego salda, oraz, w przypadku upadłości klienta, „zwykłego” salda na dany moment. Nabywca ma również prawo do odbioru wierzytelności po ich przeniesieniu. Pozostaje to bez wpływu na uprawnienie Sprzedawcy do samodzielnego odbioru wierzytelności. Sprzedawca zobowiązany jest nie odbierać wierzytelności samodzielnie dopóki Nabywca wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wynikające z uzyskanych pożytków; dopóki Nabywca nie pozostaje w opóźnieniu w płatności; i dopóki nie złożono wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
 5. Na żądanie Sprzedawcy Nabywca zobowiązany jest do przekazania szczegółowej listy wierzytelności przysługujących Sprzedawcy, zawierającej nazwy i adresy klientów, kwoty poszczególnych wierzytelności, daty faktur itp.; do przekazania wszystkich informacji niezbędnych do egzekucji przeniesionych wierzytelności; do umożliwienia przeglądu tych informacji oraz (iv) do powiadomienia klientów o przeniesieniu.
 6. Niniejszym Nabywca wyraża zgodę, aby osoby, którym Sprzedawca powierzył odebranie towarów o zastrzeżonej własności, wchodziły lub wjeżdżały do budynku lub na teren, gdzie znajdują się towary o zastrzeżonej własności, w celu odzyskania towarów o zastrzeżonej własności.
 7. Przetwarzanie lub przekształcanie przez Nabywcę dostarczonych przedmiotów zawsze wykonuje się na rzecz Sprzedawcy. Jeśli przedmiot jest przetwarzany z innymi przedmiotami nienależącymi do Sprzedawcy, Sprzedawca nabywa prawo współwłasności do nowego przedmiotu w udziale proporcjonalnym do wartości dostarczonego przedmiotu w stosunku do pozostałych przetwarzanych przedmiotów w chwili przetwarzania. Dodatkowo do przedmiotów wynikających z przetworzenia zastosowanie mają te same postanowienia, które dotyczą przedmiotów o zastrzeżonej własności. Jeśli przetwarzanie, mieszanie lub łączenie jest wykonywane w taki sposób, że przedmiot Nabywcy jest uznawany jako przedmiot główny, uznaje się za postanowione, że Nabywca przenosi na Sprzedawcę proporcjonalny udział we współwłasności. Jeśli przedmioty Sprzedawcy stały się częściami składowymi przedmiotu Nabywcy z uwagi na znacznie większą wartość przedmiotu Nabywcy aniżeli przedmioty Sprzedawcy, Nabywca przenosi pełne prawo własności w stosunku do przedmiotu na rzecz Sprzedawcy. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia dla Sprzedawcy w ten sposób powstałej własności lub współwłasności.

VIII. Roszczenia z tytułu wad — okres przedawnienia

 1. Do praw Nabywcy na wypadek wad fizycznych i prawnych mają zastosowanie przepisy ustawowe, o ile inaczej nie postanowiono poniżej. Takie postanowienia pozostają jednak bez uszczerbku dla specjalnych regulacji ustawowych dotyczących ostatecznej dostawy towarów do konsumenta (regres dostawcy opisany w art. 5761 – 5764c.); jednakże postanowienia artykułu X mają zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie nawet w przypadku regresu dostawcy.
 2. Wszelkie roszczenia Nabywcy z tytułu wad zakładają poprawne spełnienie obowiązków ustawowych przez Nabywcę w zakresie kontroli i zgłoszenia wad.
 3. W przypadku wady towaru, Nabywcy przysługują następujące prawa:
  1. Sprzedawca może zostać zobowiązany do świadczenia uzupełniającego i zobowiązany jest je spełnić poprzez, wedle uznania, usunięcie wady poprzez naprawę lub dostarczenie przedmiotu wolnego od wad.
  2. W przypadku niepowodzenia naprawy Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny zakupu. Prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone w przypadku, gdy naruszenie obowiązku przez Sprzedawcę jest znikome. Roszczenia Nabywcy o odszkodowanie lub zwrot niepotrzebnych nakładów w przypadku wad mogą zaistnieć wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu X.
  3. Świadczenie uzupełniające nie obejmuje demontażu wadliwego towaru ani montażu nowego lub naprawionego towaru, chyba że Sprzedawca był pierwotnie zobowiązany do wykonania montażu.
  4. Nakłady konieczne dla celów testów i dodatkowego świadczenia, w tym między innymi koszty robocizny i materiałów (poza kosztami demontażu i montażu lub kosztami transportu towaru do miejsca świadczenia uzupełniającego), zostaną poniesione przez Sprzedawcę w przypadku faktycznego wystąpienia wady. W przeciwnym wypadku Sprzedawca może żądać od Nabywcy zwrotu kosztów (w tym między innymi kosztów testów i transportu), które powstały na skutek nieuzasadnionego żądania usunięcia wady, o ile brak wady mógł zostać stwierdzony przez Nabywcę.
  5. Nabywca zobowiązany jest, po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, zapewnić mu wymagany czas i możliwość wykonania napraw i dostaw zastępczych, które Sprzedawca uzna za konieczne. W przeciwnym wypadku Sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki. Jeśli z przyczyn operacyjnych Nabywca pragnie, aby technik serwisowy został skierowany w trybie pilnym lub praca została wykonana poza normalnymi godzinami pracy, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami dla Sprzedawcy, Nabywca jest zobowiązany do poniesienia takich dodatkowych wydatków (np. zwiększone koszty z tytułu nadgodzin, dłuższe trasy dojazdu).
  6. Na części zamienne i naprawy udziela się gwarancji w takim samym zakresie jak na pierwotny towar, jednakże jej okres jest ograniczony do zakończenia okresu gwarancji na pierwotny towar.

IX. Zwroty

 1. Co do zasady towary dostarczone przez Sprzedawcę nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem istnienia odpowiednich roszczeń Nabywcy (np. z powodu odstąpienia z tytułu niewykonania kolejnego świadczenia).
 2. Jeśli w ramach wyjątku w indywidualnym przypadku Sprzedawca zgodzi się przyjąć zwrot, odpowiednia rekompensata (zwyczajowo 25% wartości netto towarów) zostanie w tym celu naliczona w ramach odnośnej umowy. Nabywca ponosi ryzyko transportowe i koszty transportu.

X. Odpowiedzialność z tytułu odszkodowania

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi przy braku odmiennych postanowień poniżej. W przypadku naruszenia obowiązku — niezależnie od podstawy prawnej — Sprzedawca odpowiada za działania umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego niedbalstwa Sprzedawca odpowiada wyłącznie:
 2. za szkody wynikające z uszkodzenia kończyn, uszczerbku dla życia lub zdrowia, i
 3. za szkody wynikające ze znacznego naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim poprawne wykonanie umowy i na którego wykonaniu strona umowy regularnie polega lub może polegać); w takim przypadku jednakże odpowiedzialność ograniczona jest do odszkodowania za przewidywalne, typowo występujące szkody.
 4. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności działa również na korzyć pracowników, współpracowników, przedstawicieli handlowych i pracowników pomocniczych Sprzedawcy. W przypadku roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, zastosowanie mają wyłącznie odpowiednie zapisy k.c.
 5. Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli Sprzedawca celowo ukrył wadę lub udzielił na przedmiot gwarancji jakości.

XI. Wygaśnięcie umowy sprzedaży

 1. W przypadku wygaśnięcia umowy sprzedaży (np. w wyniku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy) Nabywca jest zobowiązany, niezależnie od dalszego procesu opisanego w poniższych paragrafach, oddać towar do dyspozycji Sprzedawcy z góry. Sprzedawca ma prawo odebrania towaru z obiektów Nabywcy.
 2. Ponadto Sprzedawca ma prawo żądać od Nabywcy rozsądnej kompensaty za pogorszenie lub zniszczenie towaru lub wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, które z innych przyczyn uniemożliwia oddanie towaru do dyspozycji i które to zdarzenie leży w zakresie ryzyka lub odpowiedzialności Nabywcy. Ponadto Sprzedawca może żądać kompensaty za używanie lub użytkowanie towaru, jeśli jego wartość zmniejszyła się od ukończenia montażu do ukończenia niezwłocznego odebrania przez Sprzedawcę. Zmniejszenie wartości będzie liczone jako różnica całkowitej wartości zgodnie z zamówieniem i bieżącej wartości godziwej określonej z przychodu ze sprzedaży lub, jeśli sprzedaż nie będzie możliwa, wyceny biegłego.

XII. Przeniesienie

Bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie jest możliwe przeniesienie praw, wierzytelności lub obowiązków Nabywcy wynikających z niniejszej umowy..

XIII. Przepisy kontroli eksportu

 1. Towary mogą podlegać przepisom kontroli eksportu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innych państw.
 2. W przypadku dalszego eksportu towaru za granicę Nabywca odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa.

XIV. Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

 1. Do niniejszych OWH i stosunków umownych stron zastosowanie ma prawo polskie, z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w tym między innymi prawa Narodów Zjednoczonych o Sprzedaży Towarów. Wybór prawa dotyczy również pozaumownych stosunków dłużnych ściśle powiązanych z umową. Ponadto zakres wyboru prawa jest określony przepisami prawa.
 2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla rozpatrywania wszelkich sporów, roszczeń i kontrowersji wynikających z niniejszej umowy lub powiązanych z nią będzie Tarnowo Podgórne, Polska.

Hansgrohe Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa, Poland

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy