14.10.2008

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji Hansgrohe Sp. z.o.o.

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw Hansgrohe Sp. z. o.o. (polska spółka handlowa) (zwana w dalszej części „Hansgrohe”) obowiązują, o ile wyraźnie i pisemnie nie ustalono nic innego, dla wszystkich ofert, umów kupna, zleceń i dostaw, które Hansgrohe świadczy Kupującym, nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Obowiązują również w przyszłych powiązaniach biznesowych, także wtedy, jeżeli nie są ponownie wyraźnie ustalane. Nie uznawane są odmienne warunki zawierania transakcji Kupującego, także wtedy, jeżeli nie dojdzie do sprzeciwienia się im.

II. Zawarcie umowy

1. Oferty Hansgrohe są niezobowiązujące, o ile w tekście oferty nie zostaną wyraźnie określone jako wiążące. Umowa dochodzi do skutku dopiero, jeżeli Hansgrohe pisemnie potwierdzi zlecenie w stosunku do Kupującego.

2. Hansgrohe przejmuje gwarancję tylko wtedy, jeżeli zostało to wyraźnie przyrzeczone w potwierdzeniu zlecenia lub w wypowiedziach reklamowych.

3. Miarodajna jest dokumentacja przekazana przez Hansgrohe w ramach powiązania umownego, tj. odwzorowania i rysunki, jak również stworzone przez Hansgrohe informacje techniczne; dopuszczalne są modyfikacje techniczne lub techniczne usprawnienia lub zmiany konstrukcyjne, jeżeli wchodziłyby one w rachubę dla Kupującego.

III. Zakres dostawy, transport i przeniesienie ryzyka

1. Zasadniczo ustalana jest dostawa „loco fabryka”. Ryzyko przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie wysłania przedmiotu dostawy z fabryki lub miejsca wysyłki. Gdy wysyłka opóźnia się w wyniku zachowania Kupującego lub z uwagi na okoliczność, za którą nie odpowiada Hansgrohe, to ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie poinformowania o gotowości do wysyłki.

2. W przypadku ustalenia klauzul handlowych obowiązują warunki Incoterms w każdorazowo obowiązującym wydaniu. Zakres dostawy należy podać w potwierdzeniu zlecenia.

IV. Termin dostawy i siła wyższa

1. Terminy dostaw, które nie są wyraźnie określone jako zobowiązujące, są niezobowiązujące. Terminy dostaw rozpoczynają się najwcześniej po wpłynięciu całej dokumentacji koniecznej do określenia zlecenia pod kątem zawartości, o ile zgodnie z ustaleniami ma ją pozyskać Kupujący, i po wpłynięciu zaliczki. Termin dostawy uchodzi za dotrzymany, jeżeli przesyłka w ciągu tego terminu została przygotowana do wysyłki lub poinformowano o gotowości do dostawy.

2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres trwania zaburzenia w przedsiębiorstwie, jeżeli wystąpią takie okoliczności, za które nie odpowiada Hansgrohe, a które mają znaczący wpływ na produkcję lub dostarczanie przedmiotu, w szczególności również w czasie zamieszek pracowniczych i innych okoliczności dotykających Hansgrohe lub poddostawców (niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie). W przypadku niezawinionego zaburzenia w przedsiębiorstwie Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania do spełnienia świadczenia, gdy pomimo wszystkich wchodzących w rachubę wysiłków konieczne dopasowanie umowy nie jest możliwe.

3. Gdy z uwagi na wymienione okoliczności wydłużeniu ulega termin dostawy lub gdy Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego obowiązku dostawczego, to Kupującemu nie przysługują w stosunku do Hansgrohe żadne roszczenia tytułem odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. Hansgrohe nie odpowiada za niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie również gdy ma miejsce zwłoka. Hansgrohe jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności.

4. Hansgrohe jest uprawniony do dostaw częściowych i częściowego fakturowania przed upływem terminu dostawy we wchodzącym w rachubę zakresie.

5. Gdy przesyłka lub dostarczenie przedmiotu dostawy ulegają opóźnieniu na życzenie Kupującego lub z uwagi na okoliczności mające swoje pochodzenie w zakresie objętym ryzykiem i odpowiedzialnością Kupującego, to Kupujący ma zwrócić Hansgrohe koszty powstałe w wyniku magazynowania, w wysokości 0,1% wartości netto faktury za każdy dzień magazynowania towaru objętego tą fakturą.Po ustaleniu i bezowocnym upłynięciu stosownego terminu, Hansgrohe jest jednakże uprawiony do innego zadysponowania przedmiotem dostawy lub do wyświadczenia Kupującemu dostawy zastępczej w stosownie przedłużonym terminie.

V. Ceny

1. Dostawy odbywają się po cenach podanych w obowiązującym w wymienionym przez Kupującego terminie dostawy cenniku. Wszystkie ceny obowiązują loco fabryka / loco miejsce wysyłki. O ile nie odnotowano inaczej, wszystkie ceny są rozumiane jako ceny w PLN z doliczeniem kosztów transportu, ubezpieczenia, ewentualnej instalacji i przeszkolenia, jak również z doliczeniem ustawowego podatku VAT.

2. Hansgrohe zastrzega sobie prawo do stosownego podwyższenia cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią podwyżki kosztów, w szczególności zuw agi na zawarcie umów taryfowych, z uwagi na wzrost cen nabycia ze wszelkimi kosztami ubocznymi lub na wzrosty cen materiałów. Będą one udokumentowane na żądanie Zamawiającego.

3. Przy wartości zlecenia poniżej 5 000 PLN Hansgrohe może obciążyć Kupującego kosztami wysyłki towaru (minimalny koszt wysyłki pojedynczej paczki wynosi 40 PLN netto).

4. Ewentualne koszty bankowe i inne związane z rozliczaniem transakcji w walucie obcej ponosi Kupujący.

VI. Płatność i zwłoka

1. Płatności należy świadczyć dla Hansgrohe bez żadnych potrąceń, tak jak podano na fakturze, natychmiast po uzyskaniu dostępu do rachunku. Hansgrohe zastrzega sobie wyraźnie przyjmowanie czeków. Czeki są przyjmowane tylko do wykonania płatności i uchodzą jako płatność dopiero po realizacji. Wszystkie płatności należy świadczyć wolne od wydatków. W przypadku czeków Kupujący ponosi koszty dyskonta, przyjęcia, jak również inne wydatki bankowe, nawet jeżeli brak wyraźnych ustaleń. Płatności rozliczane są najpierw na koszty, następnie na odsetki, a dopiero później na każdorazowo starsze roszczenie główne.

2. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości, jednakże przynajmniej 9% w stosunku rocznym; udokumentowanie niższego uszczerbku pozostaje możliwe do wysokości stawki odsetek ustawowych.

3. Prawa do kompensaty i do zatrzymania rzeczy w stosunku do roszczeń Hansgrohe przysługuje Kupującemu tylko wtedy, jeżeli wzajemne roszczenie stwierdzone jest jako bezsporne lub prawomocne.

4. Cesja roszczeń wymaga zgody Hansgrohe.

5. Gdy po zawarciu umowy lub po dostawie towaru zostanie stwierdzone, że Kupujący nie ma lub już nie ma zdolności kredytowej, np. wszczęto przeciwko niemu środki postępowania egzekucyjnego lub wystąpiło inne pogorszenie stanu majątkowego, to Hansgrohe może natychmiast dochodzić należności, które nie są jeszcze przeterminowane, i takich należności, na które został przekazany czek. W takich przypadkach, a również wtedy, kiedy przypadające do zapłaty faktury nie zostały zapłacone mimo upomnienia, Hansgrohe może wymagać dla przyszłych dostaw przedpłaty lub dania zabezpieczenia, jak również oświadczyć, że dostawa odbędzie się tylko za pobraniem. Gdy Kupujący nie spełni tego żądania, to Hansgrohe jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do żądania natychmiastowej płatności za dostarczony towar. W przypadku odstąpienia Kupujący ma zwrócić Hansgrohe powstałe do tej pory koszty, łącznie z niezrealizowanym zyskiem.

VII. Zastrzeżenie własności

1. Hansgrohe zastrzega sobie możliwość uzależnienia dokonania sprzedaży od uzyskania od Kupującego dodatkowych zabezpieczeń, w tym zastrzega własność do dostarczanych rzeczy aż do uregulowania wszystkich powstałych w momencie zawierania umowy należności z powiązania biznesowego z Kupującym, łącznie ze wszystkimi powstałymi w tym momencie należnościami z umów przylegających, zamówień uzupełniających lub zamówień części zamiennych. O ile wartość wszystkich praw zabezpieczających przysługujących Hansgrohe przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż o 20%, to Hansgrohe zwolni na życzenie Kupującego odpowiednią część praw zabezpieczających.

2. W razie niezgodnego z umową zachowania się Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Hansgrohe jest uprawniony do zabrania dostawy z powrotem. Zabranie z powrotem lub zajęcie dostawy przez Hansgrohe nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że, Hansgrohe potwierdzi to wyraźnie pisemnie. Hansgrohe jest uprawniony do sprzedaży, przychód ze sprzedaży należy rozliczyć potrącając stosowne koszty sprzedaży, na konto zobowiązań Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostawą. Jest zobowiązany w szczególności do wystarczającego ubezpieczenia jej na własny koszt do wartości początkowej przed uszkodzeniami z uwagi na uszkodzenia spowodowane ogniem, wodą, zawieruchą, włamaniem i kradzieżą. Roszczenia ubezpieczeniowe powstałe w przypadku powstania szkody należy scedować na Hansgrohe. O ile konieczne są prace serwisowe i inspekcyjne, to Kupujący musi je przeprowadzić terminowo na swój koszt.

3. Kupującemu nie wolno ani zastawiać przedmiotów dostawy ani przekazywać na własność celem zabezpieczenia. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich, tak aby Hansgrohe mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej, i jest zobowiązany udostępnić Hansgrohe wszystkie informacje i całą dokumentację konieczną do obrony praw Hansgrohe. Urzędnikom egzekucyjnym, wzgl. osobom trzecim należy zwrócić uwagę na własność Hansgrohe. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Hansgrohe kosztów sądowych i pozasądowych powództwa przeciwegzekucyjnego osoby trzeciej, to Kupujący odpowiada za stratę powstałą Hansgrohe, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych roszczeń z uwagi na uszkodzenie, modyfikację lub zniszczenie samej rzeczy.

4. W przypadku należytego przebiegu transakcji Kupującemu wolno dalej sprzedawać lub przetwarzać przedmiot zakupu. Już w tym momencie ceduje na Hansgrohe wszystkie należności w wysokości końcowej kwoty na fakturze łącznie z podatkiem VAT, które wynikły dla niego z dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom lub osobom trzecim, i do tego niezależnie od tego, czy rzecz została sprzedana przed czy po obróbce. Hansgrohe przyjmuje cesję. W przypadku obrotu w ramach rachunków bieżących pomiędzy Kupującym a jego odbiorcami, należność scedowana z góry przez Kupującego na Hansgrohe odnosi się również do zatwierdzonego salda, jak również w przypadku niewypłacalności odbiorcy także do istniejącego w następstwie salda „przyczynowego”. Kupującemu nie wolno zatrzymywać należności także po scedowaniu. Nie ma to wpływu na uprawnienie do samodzielnego zatrzymania należności. Hansgrohe nie będzie zatrzymywał samemu należności, o ile Kupujący spełni swoje zobowiązania płatnicze z otrzymanych przychodów, nie ma opóźnień w płatnościach i nie przedłożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.

5. Kupujący zobowiązuje się do wydania na żądanie Hansgrohe dokładnego zestawienia przypadających Hansgrohe należności z nazwami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych należności, datami rachunków itd., do udzielenia Hansgrohe wszystkich koniecznych do dochodzenia roszczeń do scedowanych należności informacji, do zezwalania na sprawdzanie tych informacji i do informowania odbiorców o cesji.

6. Kupujący wyraża już teraz swoją zgodę, aby osoby, którym Hansgrohe zlecił odbiór zastrzeżonego towaru mogły w tym celu wkraczać lub wjeżdżać na nieruchomość, wzgl. do budynku, na której, lub w którym znajduje się zastrzeżony towar, aby zabrać zastrzeżony towar.

7. Obróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez Kupującego będzie podejmowana zawsze dla Hansgrohe. Gdy przedmiot będzie obrabiany zinn ymi przedmiotami, nie należącymi do Hansgrohe, to Hansgrohe nabywa współwłasność do nowego przedmiotu w stosunku do wartości przedmiotu dostawy do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Na przedmiot powstały w wyniku przetworzenia obowiązuje zresztą to samo prawo co na przedmiot dostarczony z zastrzeżeniem. Gdy przetworzenie, domieszanie bądź przemieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot Kupującego widnieje jako przedmiot główny, to obowiązuje ustalenie, że Kupujący przenosi na Hansgrohe współwłasność stosownie do udziału. Kupujący przechowuje powstały w ten sposób odrębny majątek lub współwłasność dla Hansgrohe.

VIII. Roszczenia tytułem wad – termin przedawnienia

1. Roszczenia Kupującego tytułem wad powstają pod warunkiem, że prawidłowo spełnił on swoje ustawowe obowiązki co do terminu kontroli i złożenia reklamacji.

2. Gdy przedmiot dostawy jest wadliwy, to Kupującemu przysługują następujące prawa:

a) Hansgrohe jest zobowiązany według własnego wyboru do usunięcia usterki na drodze poprawienia lub poprzez dostawę przedmiotu wolnego od wad.

b) Termin przedawnienia się roszczeń tytułem wad wynosi jeden rok od dostawy. Kupujący ma niezwłocznie informować Hansgrohe o wadach dostawy. Wymienione części stają się własnością Hansgrohe. Bez wpływu na to pozostają ustawowe przedawnienie dla budowli jak również roszczenie zwrotne przedsiębiorcy (art. 568 i nast. KC ).

c) Gdy naprawa nie powiedzie się, to Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do zmniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie jest wykluczone, jeżeli naruszenie zobowiązań przez Hansgrohe jest tylko nieznaczne.

d) W porozumieniu z Hansgrohe Kupujący ma dać wymagany czas i możliwość, aby podjąć wszelkie konieczne z punktu widzenia Hansgrohe naprawy i dostawy części zamiennych. W innym wypadku Hansgrohe jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające tytułem tego następstwa. Jeżeli z powodów produkcyjnych Kupujący życzy sobie od Hansgrohe obarczonego dodatkowymi kosztami przysłania w trybie przyspieszonym technika, lub przeprowadzenia robót poza normalnym czasem pracy, to ma ponieść przypadające na to zwiększone koszty (np. dodatki za nadgodziny, dłuższe drogi dojazdu).

e) Na wymienione części i poprawki udzielana jest rękojmia w takim samym zakresie, jak na pierwotny przedmiot dostawy, jednakże z ograniczeniem czasowym do końca terminu rękojmi na pierwotny przedmiot dostawy.

3. Kupujący ponosi samodzielną odpowiedzialność za uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, nieodpowiedniego lub niewprawnego zastosowania, wadliwego montażu wzgl. uruchomienia przez Kupującego lub osoby trzecie, wadliwego lub niestarannego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków roboczych lub wypływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, o ile nie sprowadzają się do zawinienia przez Hansgrohe.

 IX. Przesyłki zwrotne

Towar wysłany przez Hansgrohe nie jest zasadniczo przyjmowany z powrotem, chyba że udokumentowano jego wadliwość. Gdy w pojedynczym przypadku, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, Hansgrohe wyjątkowo oświadczy o gotowości do tego, to będzie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 25% wartości towaru netto zdolicz eniem należnego podatku VAT. Zamawiający ponosi ryzyko transportowe i koszty transportu.

X. Odpowiedzialność tytułem odszkodowania

1. Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia odnoszącego się do lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez Hansgrohe lub do lekkomyślnego lub umyślnego naruszenia obowiązków jednego z jego ustawowych reprezentantów lub pomocników wykonujących jego świadczenia.

2. W przypadku pozostałego uszczerbku obowiązuje, co następuje:

a) Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, za uszczerbek odnoszący się do rażąco lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez Hansgrohe lub do umyślnego lub rażąco lekkomyślnego naruszenia obowiązków jednego z jego ustawowych reprezentantów lub pomocników wykonujących jego świadczenia.

b) Odpowiedzialność Hansgrohe jest ograniczona do przewidywalnego, typowego dla umów uszczerbku, maksymalnie do wartości przedmiotu dostawy, za uszczerbek odnoszący się do naruszenia istotnych obowiązków umownych w wyniku zwyczajnej lekkomyślności Hansgrohe, ustawowych reprezentatntów Hansgrohe lub pomocników wykonujących jego świadczenia.

c) W przypadku zwyczajnej lekkomyślności wyłączone są roszczenia odszkodowawcze za inny uszczerbek w razie naruszenia zobowiązań ubocznych lub zobowiązań nieistotnych.

d) Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze tytułem zwłoki odnoszące się do zwyczajnej lekkomyślności; nie ma to wpływu na ustawowe prawa Kupującego po upływie stosownego terminu dodatkowego.

3. Wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia nie obowiązują, o ile Hansgrohe podstępnie przemilczał wadę lub przejął gwarancję za właściwości przedmiotu.

4. Nienaruszone pozostaje roszczenie Kupującego co do rekompensaty bezskutecznych nakładów w miejsce roszczenia odszkodowawczego zamiast świadczenia.

XI. Odpowiedzialność za uszczerbek pośredni

Poza przypadkami umyślnej lub rażącej lekkomyślności, Hansgrohe nie odpowiada za uszczerbek pośredni wynikły z wadliwej dostawy, jak np. przestój w produkcji, niezrealizowane zyski i zwiększone zużycie.

XII. Unieważnienie umowy kupna

1. W razie unieważnienia umowy kupna (np. z uwagi na odstąpienie jednej ze stron umowy) Kupujący jest zobowiązany do świadczenia z góry polegającego na wydaniu przedmiotu dostawy dla Hansgrohe, bez ujmy dla pozostałej realizacji, stosownie do następujących ustępów. Hansgrohe jest uprawniony do zlecenia odbioru przedmiotu dostawy z pomieszczeń Kupującego.

2. Poza tym Hansgrohe może wymagać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia tytułem pogorszenia, zaginięcia lub niemożności zwrócenia przedmiotu dostawy z innego powodu, który wystąpił lub występuje, a leżącego w zakresie objętym ryzykiem lub odpowiedzialnością Kupującego.

3. Poza tym Hansgrohe może wymagać wynagrodzenia za wykorzystanie bądź używanie przedmiotu dostawy, jeżeli wartość przedmiotu dostawy między zakończeniem jego wystawiania, a jego całkowitym bezpośrednim ponownym przejęciem we władanie przez Hansgrohe uległa pomniejszeniu. Niniejsze zmniejszenie wartości oblicza się z różnicy ceny całkowitej, stosownie do zlecenia i wartości w czasie, do osiągniętego przychodu ze Ogólne Warunki Zawierania Transakcji sprzedaży, lub gdy sprzedaż nie jest możliwa, do szacunku ustalonego przez przysięgłego rzeczoznawcę.

XIII. Cesja

Cesja praw i/lub przeniesienie zobowiązań Kupującego z umowy nie są dopuszczalne bez pisemnej zgody Hansgrohe.

XIV. Postanowienia kontrolne eksportowe

Przedmioty dostawy mogą podlegać wywozowym postanowieniom kontrolnym Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw. W przypadku późniejszego eksportu przedmiotu dostawy za granicę Kupujący zobowiązany jest do dotrzymywania postanowień ustawowych.

XV. Miejsce wykonania zobowiązania, siedziba sądu i stosowane prawo

1. Miejscem spełnienia dla dostaw i świadczeń jest miejsce, w którym odbywa się dostawa, lub do którego dostarczone jest świadczenie.

2. O ile powyższe warunki nie zawierają żadnej regulacji zamykającej, to obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

3. We wszystkich sprawach spornych, nie dających się uregulować polubownie, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby polskiej spółki córki Hansgrohe czyli właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.

XVI. Ustalenia dodatkowe, częściowa nieskuteczność

1. Wszystkie ustalenia zawarte pomiędzy Hansgrohe a Kupującym w celu realizacji niniejszej umowy, zostały ujęte w powyższej umowie w formie pisemnej. Nie obowiązują ustalenia ustne.

2. Gdyby jedno z postanowień miało być w całości lub częściowo nieskuteczne, lub miało się takim stać, to pozostała część umowy zachowuje swoją skuteczność. Hansgrohe Sp. z.o.o. (polska spółka handlowa)

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy